Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425

Warning: Creating default object from empty value in /home/hydrobio/public_html/administrator/components/com_comprofiler/comprofiler.class.php on line 3425
galerida Profile Page
galerida
main information
доцент, д-р Галерида Николова Райкова-Петрова
Associate Professor, PhD Galerida Nikolova Raikova-Petrova
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, Катедра "Обща и приложна хидробиология", Лаборатория "Ихтиология и аквакултури"
Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”,Faculty of Biology, Depart. of General and Applied Hydrobiology; Lab. of Ichthyology and Aquaculture

scientific interests

Екология и популяционна биология на риби; взаимоотношения хищник-жертва, ихтиотоксикология
Ecology and population biology of fish; predator-prey relationships; ichthyotoxocology
-no info-
-no info-

scientific info

-no info-
- Биоразнообразие на гръбначни животни във влажните зони по поречието на р. Дунав - UNDP
- European Mountain Lake Ecosystems:Regionalisation, diaGnostica & socioecinomic Evaluation (EMERGE) - EU
– План за действие за есетровите риби в българските акватории на р. Дунав и Черно море – МОСВ.
- Ихтиофауната от средното поречие на р. Искър след прекратяване на импактното замърсяване - НИС при СУ
– Оценка на чуждите за българската фауна видове и мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху естествените екосистеми и местните видове - МОСВ.
- Биоразнообразие на кариерните езера край София – състояние на ихтиофауната, сукцесионни промени и перспективи за рекреационното им използване – НФНИ към МОН
-no info-

activities

-no info-
-no info-
-no info-
-no info-
-no info-

skills

-no info-
-no info-
-no info-

contacts

-no info-
-no info-
-no info-
-no info-
-no info-
-no info-
-no info-

AJAX Search Users


CB Login

Lybrary stats

The download archive contains currently 255 downloads in 38 categories. To date, these have been downloaded 105756 times.

JoomGallery Treeview

Кой е на линия

В момента има 7 посетителя в сайта
Hydrobiology Society, Bulgaria >>> Copyright: Lyubomir Kenderov, 2008- 2011 ©